Advertisement

De slimste mens MOD APK (Premium/Unlocked) Download

Image of De slimste mens MOD APK (Premium/Unlocked) Game/Application De slimste mens MOD APK PremiumUnlocked
Game/Application De slimste mens Casual
Playstore Id nl.ncrv.dsm.android
Version New
Size 50+MB

ScreenShot of De slimste mens MOD APK (Premium/Unlocked) Game/Application

De slimste mens MOD APK (Premium/Unlocked) screenshots 1

De slimste mens MOD APK (Premium/Unlocked) Game/Application –

Dit is de app bij de Nederlandse versie van het televisieprogramma De slimste mens. In deze kennisquiz met een knipoog wordt gezocht naar de slimste mens van Nederland. Speel deze leuke quiz tegen je vrienden, onbekende slimmeriken of alleen.

De app is in 2021 volledig vernieuwd zodat je jouw favoriete spel nog beter kunt spelen! De app loopt soepeler en je kunt gemakkelijker meerdere spellen tegelijk spelen. Belangrijke verbeteringen:
– In de lijst met spellen bovenin zie je snel welke spellen er lopen en start je gemakkelijk een nieuw spel.
– Daag vrienden en familie uit via het home scherm. Deel jouw persoonlijke link en nodig ze uit om vrienden te worden op de manier die jij wilt.
– Door drie keer op een rij te winnen behaal je een bokaal. Spaar zoveel mogelijk De slimste mens bokalen bij elkaar en misschien word jij wel de winnaar van de maand!

Multiplayer
In het multiplayer spel speel je 5 spelrondes tegen vrienden of willekeurige tegenstanders. Het doel van het spel is om je tegenstander weg te spelen door ervoor te zorgen dat zijn of haar seconden als eerste op zijn. In de eerste 4 spelrondes kun je zelf seconden winnen door vragen snel en correct te beantwoorden. In de finale krijg je de kans om met goede antwoorden de seconden van je tegenstander weg te spelen.

– 3-6-9 Ronde
– Open Deur Ronde
– Puzzel Ronde
– Ingelijst Ronde
– Finale

Singleplayer
In de singleplayer kun je zelf je kennis testen. Hiervoor heb je geen tegenspeler nodig. Dit spel bestaat alleen uit de 3-6-9 ronde. Je krijgt 9 open vragen die je binnen 90 seconden juist moet beantwoorden. Bij elk juist antwoord krijg je 100 seconden. Bij een juist antwoord op vraag 3, 6 en 9 ontvang je 300 seconden. Wees snel, want je seconden tikken ook weer af!

Read Also:-  GOLF OPEN CUP - Clash & Battle 1.0.26 MOD APK (Premium/Unlocked)

Ben jij een echte slimmerik en haal je een hoge score? Met jouw score in de singleplayer kom je in de ranglijst van de app van De slimste mens. De speler die tijdens het televisieseizoen van De slimste mens de hoogste score van de week heeft behaald maakt kans op de enige echte ‘Ik ben de slimste-mok’. De winnaar wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld via een e-mail.

Nieuw: Winreeksen
Ben jij De slimste mens van Nederland? Dat kun je elke maand bewijzen door winreeksen te behalen in de app.

Wanneer je 3 multiplayer spellen op een rij wint volbreng je een winreeks en krijg je een bokaal. Spaar jij deze maand de meeste bokalen bij elkaar, dan ben je de winnaar van de maand! Lukt het niet? Wees niet getreurd. Elke maand heb je weer een nieuwe kans, op de eerste dag van de maand worden alle winreeksen terug naar 0 gezet.

Je ziet de voortgang van je winreeks aan het eind van een gewonnen spel. Daarnaast vind je het overzicht van je huidige winreeks, je behaalde winreeksen en je plek op de ranglijst op de homepagina van de app.

Tv-vraag van de dag
Tijdens het televisieseizoen van De slimste mens kun je op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur de Tv-vraag van de dag spelen. Je krijgt een puzzel in de app te zien die de kandidaten ook die avond in de uitzending van De slimste mens moeten oplossen. We zoeken in de puzzel 3 verbanden die worden omschreven met 4 trefwoorden. De juiste antwoorden zie je ’s avonds in de uitzending terug. Uit alle spelers met de juiste antwoorden loten we één winnaar per dag. De winnaar van de Tv-vraag van de dag is tijdens het televisieseizoen te zien op deslimstemens.nl en ontvangt een persoonlijk bericht via een e-mail.

Door de app te downloaden ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden (https://www.kro-ncrv.nl/over-kro-ncrv/algemene-voorwaarden ) van de KRO-NCRV.

Heb je vragen/opmerkingen/suggesties? Mail dan naar [email protected]
This is the app for the Dutch version of the television program De slimste mens. This knowledge quiz with a wink looks for the smartest person in the Netherlands. Play this fun quiz against your friends, unknown smarts or alone.

Read Also:-  Country Balls Io: Battle Arena 1.0.05 MOD APK (Premium/Unlocked)

The app was completely renewed in 2021 so that you can play your favorite game even better! The app runs smoother and you can play multiple games at the same time more easily. Major improvements:
– In the list of games at the top you can quickly see which games are running and you can easily start a new game.
– Challenge friends and family from the home screen. Share your personal link and invite them to become friends in any way you want.
– By winning three times in a row you get a cup. Save as much as possible The smartest human jars together and maybe you will become the winner of the month!

Multiplayer
In the multiplayer game you play 5 game rounds against friends or random opponents. The object of the game is to outplay your opponent by making sure to run out of seconds first. In the first 4 game rounds you can gain seconds yourself by answering questions quickly and correctly. In the final you get the chance to play away your opponent’s seconds with correct answers.

– 3-6-9 Round
– Open Door Round
– Puzzle Round
– Framed Round
– Final

Single player
You can test your knowledge yourself in the single player. You do not need an opponent for this. This game consists of the 3-6-9 round only. You will receive 9 open questions that you have to answer correctly within 90 seconds. You get 100 seconds for every correct answer. With a correct answer to questions 3, 6 and 9 you will receive 300 seconds. Be quick, because your seconds are ticking off too!

Are you a real smart guy and do you get a high score? With your score in the single player you enter the rankings of the app of The smartest human. The player who achieved the highest score of the week during the television season of The Smartest Man has a chance of winning the one and only “I am the smartest mug”. The winner will be notified personally by email.

Read Also:-  Bike Racing Motorcycle Game 3D 1.2209.0002 MOD APK (Premium/Unlocked)

New: Win series
Are you the smartest person in the Netherlands? You can prove this every month by achieving win strings in the app.

When you win 3 multiplayer games in a row you complete a winning sequence and you get a cup. If you collect the most jars this month, you will be the winner of the month! Does not it work? Don’t be sad. Every month you have a new chance, on the first day of the month all winning strings are reset to 0.

You will see the progress of your winning streak at the end of a won game. In addition, you will find an overview of your current win series, your achieved win series and your place in the ranking on the home page of the app.

TV question of the day
During the television season of The Smartest Human, you can play the TV question of the day on workdays between 9 a.m. and 5 p.m. You will see a puzzle in the app that the candidates also have to solve that evening in the broadcast of The smartest human. In the puzzle we are looking for 3 connections that are described with 4 keywords. You will see the correct answers in the broadcast in the evening. We will draw one winner per day from all players with the correct answers. The winner of the TV question of the day can be seen during the television season on deslimstemens.nl and will receive a personal message via e-mail.

By downloading the app you agree to the General Terms and Conditions (https://www.kro-ncrv.nl/over-kro-ncrv/alvoorwaarden-voorwaarden) of the KRO-NCRV.

Do you have any questions / comments / suggestions? Mail to [email protected]

Game/App Requirement
De slimste mens Installed 1,000,000+
Rating of De slimste mens MOD APK
Vote 18302
ID nl.ncrv.dsm.android

MOD APK

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published.